//cdn.globalso.com/ureecare/BANNER11-2.jpg
//cdn.globalso.com/ureecare/BANNER2-3.jpg
//cdn.globalso.com/ureecare/BANNER3-2.jpg
about-1

ଆମର କାହାଣୀ |

2010 ପରଠାରୁ, ଆମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟବସାୟ ରପ୍ତାନିରେ ନିୟୋଜିତ |

ଅଣ-ବୁଣା କପଡା, ଓଦା ୱାଇପ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରି 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ଆମର ଦଳ ସମସ୍ତ କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ଆମର ଅଣ ବୁଣା ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନ ରଖିଛି | ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଷୟ ସହିତ ଡିଲ୍ କରନ୍ତୁ | ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରପ୍ତାନିରେ, ଆମର କମ୍ପାନୀ ଅଧିକ ବୁଣା ହୋଇନଥିବା ଉତ୍ପାଦ ପରିସରରେ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞ ହୁଏ | ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆମର କମ୍ପାନୀ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ରାଣ୍ଡ “UREE CARE” ଆରମ୍ଭ କରେ | ଆମେ ଆମର ମିଶନ୍ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ | ସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ପୃଥିବୀ |ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଚର୍ମ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୃଷ୍ଠରେ ନିରାପଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଆମର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଖାଦ୍ୟ-ଗ୍ରେଡ୍ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣ ଅଟେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କ B ଣସି ବିପିଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା କ har ଣସି କଠିନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ | ଶରୀରଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ହାଇପୋ ଆଲର୍ଜେନିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଜୀବାଣୁ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି |

ଅଧିକ ସିଖନ୍ତୁ

ଆମର ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ

2010 ପରଠାରୁ, ଆମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟବସାୟ ରପ୍ତାନିରେ ନିୟୋଜିତ |

ଆମର ଉତ୍ପାଦ |

ଅଣ ବୁଣା କପଡା, ଓଦା ୱାଇପ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରି 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ |

ସମ୍ବାଦ

ସ୍ୱ-ମାଲିକାନା ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡିକ: ଆମର ସମସ୍ତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଉତ୍ପାଦକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବିତରଣ କରନ୍ତୁ |

 • ico (5)
 • ico (1)
 • ico (2)
 • ico (3)
 • ico (4)
 • ico (1)
 • ico (2)
 • ico (3)
 • ico (4)
 • ico (5)
 • ico (6)
 • ico (7)